Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Informacja
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 22 lutego 2018 r.
(Tekst jednolity po zmianach w dn. 13 marca 2018 r.)
o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

            Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, działając na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (zmienionej w dniu 12 marca 2018 r.), informuje o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim:

Gmina Liczba urzędników wyborczych
m.p.p. Piotrków Trybunalski 3
powiat bełchatowski
m. Bełchatów 3
gm. Bełchatów 2
gm. Drużbice 2
gm. Kleszczów 2
gm. Kluki 2
gm. Rusiec 2
gm. Szczerców 2
gm. Zelów 2
powiat piotrkowski
gm. Aleksandrów 2
gm. Czarnocin 2
gm. Gorzkowice 2
gm. Grabica 2
gm. Łęki Szlacheckie 2
gm. Moszczenica 2
gm. Ręczno 2
gm. Rozprza 2
gm. Sulejów 2
gm. Wola Krzysztoporska 2
gm. Wolbórz 2
powiat radomszczański
m. Radomsko 2
gm. Dobryszyce 2
gm. Gidle 2
gm. Gomunice 2
gm. Kamieńsk 2
gm. Kobiele Wielkie 2
gm. Kodrąb 2
gm. Lgota Wielka 2
gm. Ładzice 2
gm. Masłowice 2
gm. Przedbórz 2
gm. Radomsko 2
gm. Wielgomłyny 2
gm. Żytno 2

Zasady dokonywania zgłoszeń na funkcję urzędnika wyborczego

 1.  Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, 97–300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16a, pokój 21, od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.
 2. Zgłoszenia należy składać na druku stanowiącym załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych – osobiście, pocztą elektroniczną na adres pio-biuro@kbw.gov.pl (jednakże w terminie musi zostać przesłane „papierowe” zgłoszenie do Delegatury) lub pocztą – do dnia 6 kwietnia 2018 r.
 1. W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
 2. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej
 3. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.
 4. Stosownie do przepisu art. 191b §1-4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r.  poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędnikiem wyborczym nie może być:
 • osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego,
 • komisarz wyborczy,
 • pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy,
 • mąż zaufania lub członek komisji wyborczej,
 • osoba mająca miejsce zatrudnienia na obszarze gminy, w której miałaby wykonywać funkcję urzędnika wyborczego,
 • osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika (zakaz ten nie dotyczy miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego),
 • osoba należąca do partii politycznej lub prowadząca działalność niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją,
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Właściwym do przyjmowania zgłoszeń kandydatów mających wykonywać funkcję urzędnika wyborczego w gminach położonych na obszarze powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego jest Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach.

/-/ Teresa Sęderecka
Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim

Dokumenty do pobrania:

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Wyniki etapu wojewódzkiego II edycji konkursu "Wybieram Wybory"
 • Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego

  W środę, 31 stycznia, wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jej częścią jest nowelizacja Kodeksu wyborczego.

 • 1 lutego - Światowy Dzień Wyborów

  W czwartek, 1 lutego, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński i Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj wezmą udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, poświęconej X-leciu Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rejestr zmian
 • Data utworzenia:22-02-2018 8:36
  Wprowadził:Artur Teresik
 • Data modyfikacji:13-03-2018 14:57
  Wprowadził:Artur Teresik